Հնչյունների և տառերի համապատասխանությունը

Յուրաքանչյուր հնչյուն արտահայտվում է առանձին տառով: Դա խախտվում է մի քանի դեպքում.

ա. Նույն հնչյունը կարող է արտահայտվել տարբեր տառերով.

[է] է – էգ, էակ, անէանալ, մանրէ
[է] ե – մեկ, կես, գետ, բերել
[օ] օ – օր, օրինակ, անօրինական, ոսկեզօծել
[օ] ո – գոլորշի, կողմ, կոչ

բ. Նույն տառն արտահայտում է տարբեր հնչյուններ.

ե [յէ] բառասկզբում – երկու, երկաթ, երբ
ե [է] բառամիջում – բերք, գերան
ո [վօ] բառասկզբում – ոսկի, որքան
ո [օ] միայն երկու բառի սկզբում – ով, ովքեր
ո [օ] բառամիջում – բողոքել, Գորիս
ո [օ] բառավերջում – երեկո, Մարո

գ. Մեկ տառն արտահայտում է երկու հնչյուն

և [էվ] բառամիջում և վերջում – բարև, կարևոր, հարևան

Correspondance of sounds and letters

In the Armenian language each sound is marked by a separate letter. In some cases it can be different.
a) One and the same sound can be marked by different letters:
[է – e’] է – էգ (e’g - female), էակ ( e’ak– creature), անէանալ (ane’anal – disappear), մանրէ (manre’ – bacterium)
[է - e] ե – մեկ (mek-one), կես (kes– half), գետ (get - river), բերել (berel – bring)
[օ - о] օ – օր (оr – day), օրինակ (orinak – example), անօրինական (anorinakan– illegal), ոսկեզօծել (voskezotsel – gild).
[օ - о] ո – գոլորշի (golorshi – steam), կողմ (koghm– side), կոչ (koch – call)

b) One letter expresses different sounds:

ե [յէ - ye] at the beginning of a word – երկու (yerku – 2), երկաթ (yerkat’ – iron), երբ (yerb – when)
ե [է – e’] in the middle of a word – բերք (berq – harvest), գերան (geran– log)
ո [վօ - vo] at the beginning of a word – ոսկի (voski – gold), որքան (vorqan – how much)
ո [օ - о] at the beginning of only two words – ով (ov – who), ովքեր (ovqer – who in plural)
ո [օ - о] in the middle of a word – բողոքել (boghoqel – complain), Գորիս (Goris)
ո [օ – о] at the end of a word– երեկո (yereko – evening), Մարո (Maro)

c) One letter expresses 2 sounds:
և [էվ - yev] in the middle and in the end of a word – բարև (barev – hello), կարևոր (karevor – important), հարևան (harevan – neighbor)