ՁՈՆԻՔ

Մենակ էր.
Վարդ մ'ըզգոն
Մատուցի
Ներա ձոն։

Շիկնեցավ
Նե զըվարթ՝
Կընդուներ
Երբ իմ վարդ։

Ներա քով
Վարդն ո՛րչափ
Էր անշուք,
Գունաթափ,

Նույնպես ձոնս
Համբույրին՝
Զոր տըվավ,
Չէր բնավ գին։