ճԱՄՓԱՍ ԲԱՑԵ´Ք, ԵՍ ՂԱՐՍ ԿԵՐԹԱՄ

Դուքինձներեքի´մգարուններ,
Այգաբացերիմկյանքի.
Դուքմանկությանծաղկունսարեր
Զմրուխտհավքերերկնքի,
Որչեմերգումծառուծաղիկ
Վարդ , մանուշակումեխակ,
Որչենգերումերգնհավքերի,
Վայելքներըբովանդակ.
Սերնէլսրտիսխորհքումլռեց,
Աստղուլուսինխավարեց.
Էլչեմկարողձերգովքնանել
Միտքսճամփաէընկել.
Երկնածմիտքսճամփակերթա
ԸնկելճամփաՄասիսկերթա
ԿերթաՍիփանուՄարութա
Մերսարերը... լիճըՎանա,
Քաղաքները' Ղարս, Ադանա,
ԲիթլիսԷրզրումուԵրզնկա,
ՄուշուՍասուն,
Ործառերունկիջներ
Կիջներանու՜շմանանա
Միտքսերկնելճամփակերթա
Դուքինձանիցմիքնեղանա
ճամփաընկելոտքովկերթա
Ոտաբոբիկ, հանցուղտավոր.
Մերվանքերնուբերդերնանտեր
Ամրոց, տաճար' Անինավեր
Ամե´ննավեր,
Թուրքիդավեր
Ջարդին, թափինմերխաչքարեր,
Վառինմերսուրբավետարան,
Գիրքումատյան...
Մարագներումմանուկուծեր
Հարսնուփեսա' ահե՜լ, ջահե՜լ
Կրակտվինուվառեցին,
Խորովեցինազգիսսաղ-սաղ
Բարբարոսներընենգուխարդաղ.
Էլձերգովքնինչպե՞սանեմ.
Սիրտսէլցվելլոկա՜խուվա՜խ.
Թուրքըզավթեցմերգողգոթան
Թափառդարձանքուգաղթական.
Մենքնայեցինքմահվանդեմքին,
Բայցապրեցինք,
Մենքժայռդարձանքհողմերիդեմ
Մաքառեցինք,
Մենքգետդարձանք' մերհուներից
Վարարեցինք
Դարձանքմենքսերմուցանվեցինք
Աշխարհովմեկ.
Դարձանքավեր,
Տուն- տնավեր
Դարձանքխիղճնողջաշխարհի,
Քարաշխարհի,
Կույրաշխարհի
ՈՒլռեցինք...
Այսէլարդեն
Քանի´, քանի՜տարի
# #
#
Դեարիուպոետհիմա
Գարուներգիր, սիրտդթնդա,
Երբսրտիցդարյունելել
Գետէդառել, ելե՜լկերթա.
Դուքինձանիցմի´քնեղանա
Իմխնկաբույրայգաբացներ,
Ծառուծաղիկ, երկնիհավքեր,
Սարիցիջնողպաղ- պաղջրեր,
Ձյունիտակիցնորարթնացած,
Կապույտաչքերդդեպինձպարզած
Մանկությունիցձեզնովգերված.
Դուքիմանգինձնծաղիկներ,
Ի´մգարուններ.
Սրտեսարյունելելկերթա
Դուքինձանիցմիքնեղանա
Միտքսերկնելճամփակերթա.
Կարոտսիրտսբողչանկապել,
Տեղիցելել
ճամփաընկելմերտունկերթա,
Որիմպապի'
Բալոաղի
Տունուտեղին,
Արտուցանքին
Մերկալերին
Որտերդառնամ,
Որ oջախիսծուխըդառնամ'
Երկինքելնեմ.
ճամփասբացե´ք.
ԵսՂարսկերթամ,
Ի´մտունկերթամ.
Եսմեն - մենակկռիվկերթամ...
5.06.2005թ