Նահատակք յաղթողք քաջք ի մարտի

***

Նահատակք յաղթողք քաջք ի մարտի,
Երանելի սուրբ մարտիրոսք,
Որք վանեալ զթշնամին խորտակեցիք:

Հրեշտակաց դասքն տօնակից են մեզ,
Եւ ջոկք աթոռոցն զուարճացեալ
Բերկրին ընդ վարդագոյն ձեր հեղումն արեան,
Որք վանեալ զթշնամին խորտակեցիք:

Անթառամ պսակն ձեզ աւանդեալ մնա,
Քան զականս պատուականս` գերագոյն հրաշիւք,
Որք վանեալ զթշնամին խորտակեցիք:

Ճառագայթ փառաց հօր որդիդ միածին,
Որ զլոյսդ անվայրափակ մարմնով պարագրեալ`
Այսօր ի Թաբօր փառօք փայլեցեր:

Որ անտես սրովբէիցն անհաս ի վեր քա զբան,
Ծառայի կերպիւ պարածածկեալ զլոյսդ անըստուեր,
Այսօր ի Թաբօր փառօք փայլեցեր:

Որ հրեղինացն անմերձենալի հուր աստուածութեանդ
Ի հողեղէնս խոնարհեալ լոյսդ արփիական,
Այսօր ի Թաբօր փառօք փայլեցեր: